MIRT Projectenboek 2014 - Homepage

MIRT 2014 voorwoord

Hoe houden we Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig? Wat moeten we doen om sterker uit de crisis te komen? Hoe vangen we straks extra woningbehoefte in de Randstad, groei van mobiliteit of toenemende wereldhandel op? Waar investeren we in tot 2028 als je kijkt naar de infrastructuur en ruimtelijke kwaliteit van Nederland? De antwoorden hierop vindt u in dit zevende MIRT Projectenboek, met een overzicht van ruimtelijke opgaven en programma’s en projecten van nationaal belang.

Ten opzichte van vorig jaar zijn twee ontwikkelingen van invloed geweest op het huidige MIRT Projectenboek. Allereerst is er een nieuw kabinet aangetreden met een nieuw Regeerakkoord. Ten tweede is er bezuinigd. Hierdoor hebben we scherpe keuzes moeten maken en worden verschillende projecten later opgeleverd. We doen minder dan we wilden en nodig vonden. Tegelijkertijd blijven we hard doorwerken aan het verbeteren van de infrastructuur.

Investeringen blijven nodig voor de hiervoor genoemde ambities en knelpunten. De Hanzelijn, de Waalbrug bij Ewijk, de Tweede Coentunnel en de Westelijke Randweg zijn geopend en ook de komende jaren staan er tal van projecten op stapel: de Blankenburgverbinding, Ring Utrecht (A27/A12), A13/A16, de verlengde A15, de vernieuwing van grote stations zoals in Utrecht, Rotterdam en Den Haag die de groei van het OV mogelijk gaan maken. Ook de kwaliteit van onze vaarwegen is essentieel voor onze bereikbaarheid; de sluizen van Eefde en IJmuiden worden daarom aangepakt. Kortom, een goede infrastructuur is en blijft de ambitie.

De financiële krapte maakt veel creativiteit los, binnen en buiten de overheid. Zo maken Natuurmonumenten en Rijk samen een kunstmatig wad in het Markermeer om de waterkwaliteit te verbeteren. En wordt voor heel Nederland de waterveiligheid verhoogd met het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma, waar Rijk en waterschappen ieder 50% bijdragen. Brabant heeft een deal met bedrijven gemaakt om meer over water en minder over de weg te gaan vervoeren. Daarnaast ligt er dankzij het bedrijfsleven een voorstel voor een versnelde aanpak van een deel van de A58, gebaseerd op een innovatieve, publiek-private financiering. Binnen het pro-gramma Beter Benutten wordt door Rijk, regio en bedrijfsleven samengewerkt om files te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren. Tenslotte is bij zogeheten spitsmijdprojecten circa 35% structurele gedragsverandering bereikt, bijvoorbeeld bij de Waalbrug.
Over dit alles kunt u lezen in dit boek. De gedrukte versie van het MIRT Projectenboek kent een zeer beperkte oplage, maar zij is overal integraal te raadplegen (en te downloaden) via onze website (http://mirt2014.mirtprojectenboek.nl) en is ook als app voor iPad en android tablet beschikbaar.

Mede namens de minister van Economische Zaken, de minister voor Wonen en Rijksdienst, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken,

De minister van Infrastructuur en Milieu,
september 2013

mw. drs. M.H. Schultz van HaegenMIRT Projectenboek 2014

Hoofdmenu

Servicemenu