1. Home
 2.   MIRT 2014
 3.   Bijlagen
 4.   III Voortgangsrapportage Tracéwetprojecten
 5. Voortgangsrapportage Tracéwetprojecten

Voortgangsrapportage Tracéwetprojecten

In deze voortgangsrapportage is de voortgang opgenomen van de projecten die onder de Tracéwet worden uitgevoerd tot het moment dat het Tracébesluit is genomen. Deze rapportage beslaat de periode van 1 juli 2012 tot 1 juni 2013, met als referentie de voorgaande voortgangsrapportage over de periode 1 januari 2012 tot 30 juni 2012. De wet stelt dat twee keer per jaar de voortgang van projecten wordt gemeld. Op 7 juni 2013 (TK 2012-2013, 33 400 A, nr 103) hebben wij de Kamer geschreven dat, vanwege de gevolgen van de financiële taakstelling op het Infrastructuurfonds (door het Begrotingsakkoord en het aanvullend Regeerakkoord van 2012) en de daaruit voortvloeiende herijking van de projectplanningen, het eerstvolgende rapportagemoment dit MIRT Projectenboek 2014 zou zijn.

Nieuwe tracéwet

De nieuwe Tracéwet is op 1 januari 2012 van kracht geworden (Staatsblad 2011, 595). In deze wet is de verkenning als integraal onderdeel van de procedure opgenomen. Daarom wordt voortaan naast de informatie over projecten in de planuitwerkingsfase ook de voortgangsinformatie van projecten in de verkenningsfase opgenomen. Een verkenning kan volgens een korte procedure verlopen, waarbij na de Startbeslissing via het Ontwerp Tracébesluit een Tracébesluit wordt vastgesteld.Ook is een uitgebreide procedure mogelijk: hierbij volgt na het uitbrengen van een Startbeslissing de Voorkeursbeslissing, weergegeven in een Structuurvisie. Vervolgens start de planuitwerking om via het Ontwerp-Tracébesluit te komen tot een Tracébesluit. 

Niet iedere verkenning hoeft te leiden tot een vervolgstap volgens de Tracéwet. De mogelijkheid bestaat, dat een project verder de procedures van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zal volgen of een andere uitwerking zal krijgen. Een aantal projecten, dat al gestart is onder de Tracéwet van vòòr 1 januari 2012, is opgenomen in de lijst waarvoor het overgangsrecht geldt. Het gaat om de volgende projecten (zie ook Staatscourant 2012, 25926). Voortschrijdend inzicht kan tot wijziging van de naam van een project hebben geleid.

Een aantal projecten, dat al gestart is onder de Tracéwet van vòòr 1 januari 2012, is opgenomen in de lijst waarvoor het overgangsrecht geldt. Het gaat om de volgende projecten (zie ook Staatscourant 2012, 25926). Voortschrijdend inzicht kan tot wijziging van de naam van een project hebben geleid.

Hoofdwegen:

 • A1-zone (gebiedsgerichte verkenning (inclusief corridor Apeldoorn-Deventer-Azelo)
 • A1 Bunschoten-Hoevelaken (spitsstrook)
 • A7/A8 Purmerend-Zaandam-Coenplein (spitsstrook)
 • A10 Zuidas 
 • A13/A16/A20 Rotterdam 
 • A27 Houten-Hooipolder 
 • A28/A1 knooppunt Hoevelaken 
 • A58 Sint Annabosch-Galder 
 • N35 Wierden-Nijverdal 
 • N50 Ens-Emmeloord 
 • RRAAM: Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer 
 • Integrale benadering Holland-Rijnland (RijnlandRoute)
 • Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) 
 • Haaglanden (A4 Passage en Poorten & Inprikkers) 
 • A27/A12 Ring Utrecht

Landelijke spoorwegen:

 • Projecten ter uitwerking van de voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Het gaat om de trajecten:
  - Alkmaar-Amsterdam
  - Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
  - Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
  - Den Haag-Rotterdam-Breda (uitgezonderd Rijswijk-Delft)
  - Breda-Eindhoven
  - Goederenroute Zuid-Nederland: Betuweroute-Boog
  Meteren-Eindhoven-Venlo-grens.

Hoofdvaarwegen:

 • Beatrixsluis
 • Grote zeesluis Terneuzen

Ontwikkelingen

Met de brief van 13 februari 2013 (TK vergaderjaar 2012-2013, 33 400, nr 48) hebben we invulling gegeven aan de bezuinigingen op het IF. In deze brief is tevens aangekondigd dat voor zover mogelijk bij het MIRT Projectenboek 2014 voor alle projecten een geactualiseerde planning wordt opgenomen. Deze Voortgangsrapportage gaat dan ook uit van de herijkte planningen na invulling van de bezuinigingen.

Naast de gevolgen van de bezuinigingen op de projectplanningen hebben ook het herstel van het geluidregister (SWUNG) en nieuwe berekeningen met het verkeersmodel NRM 2013 op enkele projecten effect gehad. In de afzonderlijke MIRT-projectbladen staat per project de nieuwe planning met een korte toelichting op de aanpassing aangegeven.

Resultaten van de afgelopen periode Ondanks de discussie over de invulling van de bezuinigingen en de gevolgen daarvan op de voortgang van de projecten, is in de periode tussen juli 2012 en juni 2013 voor een groot aantal projecten een mijlpaal bereikt. Het gaat om de volgende mijlpalen:

Een Standpunt is ingenomen voor het project:

 • A13/A16 Rotterdam

Een Startbeslissing is genomen voor de projecten:

 • N65 Vught-Haaren
 • A58 Tilburg-Eindhoven
 • A2 ‘t Vonderen-Kerensheide

Een Voorkeursbeslissing is genomen voor het project:

 • Integrale benadering Holland-Rijnland (RijnlandRoute)
 • Haaglanden (A4 Passage en Poorten & Inprikkers)

Tracébesluiten zijn vastgesteld voor de projecten:

 • A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (gewijzigd TB) 
 • N31 Harlingen
 • Sporen in Utrecht: tracédeel Amsterdam-Rijnkanaal-Utrecht CS en tracédeel Utrecht CS-Houten
 • Voor het project A28 Utrecht-Amersfoort is het Wegaanpassingsbesluit (WAB) vastgesteld

Projecten die van de planstudiefase naar de realisatiefase zijn overgegaan zijn:

 • A9 Omlegging Badhoevedorp
 • A28 Utrecht-Amersfoort

De volgende projecten zijn opengesteld:

 • De Hanzelijn, de nieuwe spoorwegverbinding van 50 km tussen Lelystad Centrum en Zwolle.
 • De N50 Ramspol-Ens, een verbreding van de autoweg van 2x1 naar 2x2 (17 km) met een energiezuinige brug over het Ramsdiep.
 • De A5 Westrandweg, de nieuwe verbinding tussen de knooppunten Raasdorp en Amsterdam-Westpoort, een autosnelweg met 2x3 rijbanen (40 km).
 • A10 2de Coentunnel: verbreding van de autosnelweg van 2x2 naar 2x3 met 2 wisselstroken (40 km).
 • A12 Utrecht-Veenendaal: verbreding van de autosnelweg (in totaal 52 km) met de onderdelen: Bunnik-Driebergen (1 extra rijstrook en 1 plusstrook, van 2x2 naar 2x4 km), Driebergen-Maarsbergen (1 plusstrook, van 2x2 naar 2x3) en Maarsbergen-Veenendaal (plusstroken, van 2x2 naar 2x3).

Toelichting op de tabellen met projecten

In de tabellen op de volgende pagina’s zijn de projecten met de nieuwe planning voor de mijlpalen aangegeven. Deze rapportage heeft als peildatum 1 juni 2013. De voortgang ten opzichte van de eerste helft van 2012-zie MIRT Projectenboek 2013- is er in te lezen. Is eenmaal een Tracébesluit genomen, dan gaat het project over naar de realisatiefase en wordt het niet meer opgenomen in het overzicht. Bij openstelling wordt het project wel onder de mijlpalen van de afgelopen periode gemeld.

In totaal zijn er 30 projecten: 7 verkenningen en 22 planuitwerkingen. De verkenningen betreffen alle Hoofdwegenprojecten. Ze zijn in een aparte tabel opgenomen. De planuitwerkingen staan gerubriceerd naar landsdeel. Hiervan zijn er 15 bij Hoofdwegen, 4 bij Spoorwegen en 3 bij Vaarwegen. Eén planuitwerking (Amsterdam Zuidas) is een combinatie van Hoofdwegen en Spoorwegen. De projecten voortvloeiend uit de voorkeursbeslissingen van de verkenningen Rijnlandroute en Haaglanden zijn niet in de tabel opgenomen, daar nog geen planning is opgesteld voor het vervolg.

In navolging van de eerdergenoemde brief van 13 februari 2013 hanteren wij voor de getemporiseerde projecten bij de mijlpaal realisatie voor de verkenning- en planuitwerkingartikelen van Wegen en Vaarwegen bandbreedtes voor de openstelling. In de begroting 2014 is een groeitraject aangekondigd om dit principe verder uit te breiden.

Voortgangsoverzicht Tracéwetprojecten (peildatum 1 juni 2013)

Toelichting gebruikte afkortingen:

 • AV: Aanvangsbeslissing
 • SN: Startnotitie
 • RL: Richtlijnen
 • TN/MER: Trajectnota/Milieueffectrapportage
 • SP: Standpunt
 • (O)TB: (Ontwerp) Tracébesluit
 • SB: Startbeslissing
 • VK: Voorkeursbeslissing
  SB en VK zijn opgenomen in de Tracéwet bij de wijziging per 1 januari 2012.
 • R: Realisatie
 • Asw: autosnelweg
 • As: autoweg

Meer informatie

MIRT Projectenboek 2014

Hoofdmenu

Servicemenu