1. Home
  2.   MIRT 2014
  3.   5 Brabant
  4. Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

In de gebiedsagenda Brabant zijn twee stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren, te weten Brainport Zuidoost- Nederland/Brainport Eindhoven en Maintenance Valley in West-/Midden-Brabant.

Brainport Zuidoost-Nederland/Brainport Eindhoven

Brainport Eindhoven is de spil van de Brainport Zuidoost- Nederland. Voor de versterking van de internationale concurrentiepositie is een gebiedsgerichte, programmatische urgentieaanpak nodig. Het gaat niet alleen om een goede (inter)nationale bereikbaarheid, maar ook om quality of life. Deze integrale opgaven worden in lijn met de Brainport 2020 agenda opgepakt, in het kader van de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport conform het Aldersadvies, de Brainport Avenue aan de westzijde van Eindhoven en de afspraken over Brainport-Oost aan de oostelijke zijde. In 2013 is voor Brainport Avenue een MIRT Onderzoek gestart. Doel is informatie te verzamelen voor de op te stellen gebiedsvisie Brainport Avenue 2020-2040. Het onderzoek bestaat uit een inventarisatie van ruimtelijk-economische ontwikkelingen en een trendstudie inclusief analyse van het vestigingsklimaat.

Daarnaast worden de mogelijkheden verkend van internationale spoorverbindingen naar Düsseldorf, Aken en Luik. Het centrum van Eindhoven staat voor de uitdaging meer stedelijke allure te ontwikkelen, tegen de achtergrond van een ingrijpende binnenstedelijke herstructureringsopgave. In de lopende actualisatie van de gebiedsagenda Brabant zal de inzet van Rijk en regionale partners, in afstemming met het bedrijfsleven voor de integrale opgave voor de Brainport Eindhoven, nader worden uitgewerkt.

MaintenanceValley in West-/Midden-Brabant

In Maintenance Valley zijn de topsectoren Chemie, Life Sciences & Health en High Techsystemen en Materialen gevestigd. Maintenance Valley staat vooral voor verscheidene ontwikkelingen in het onderhoud bij kapitaalintensieve productie- en maakbedrijven, waaronder vliegtuigonderhoud. Deze hebben als doel de Nederlandse positie in de internationale MRO-wereld (onderhoud, reparatie en revisie) te versterken. In 2013 is de regio gestart met een onderzoek naar de ruimtelijke en andere opgaven voor Maintenance Valley, evenals de rol voor Rijk en regionale partners bij die opgaven. Voor het verder uitbouwen van de logistieke functie gaat met name aandacht uit naar de koppeling met het multimodale netwerk van de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen met de potentie van gecombineerde zee-/binnenhaven Moerdijk als knooppunt naar het achterland. De inzet van Rijk en regionale partners voor Maintenance Valley wordt nader uitgewerkt en ingevuld in de actualisatie van de gebiedsagenda Brabant.

MIRT Projectenboek 2014

Hoofdmenu

Servicemenu