1. Home
  2.   MIRT 2014
  3.   9 Financiële uitwerking
  4. Doeluitkeringen

Doeluitkeringen

Dit MIRT Projectenboek gaat niet in op projecten die (mede) door decentrale overheden worden gefinancierd uit specifieke gebundelde (doel)uitkeringen, zoals bijvoorbeeld de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU).

Naast de algemene bijdrage uit de BDU worden door het Rijk ook specifieke projectbijdragen beschikbaar gesteld. De decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en programmering van deze projecten. In tabel 2 (zie p. 292) is een overzicht opgenomen van de BDU. De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2014.

Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU)

De BDU is zowel bedoeld voor de (mede)financiering van de exploitatie van het regionale OV als voor regionale investeringen in infrastructuur, duurzaam veilig en mobiliteitsmanagement. Belangrijk is dat de geldstromen die vanuit het Rijk naar de decentrale overheden gaan voor de uitvoering van specifieke onderdelen van het verkeer- en vervoerbeleid, gebundeld en ontschot zijn. De decentrale overheden wordt zo de ruimte geboden om op decentraal niveau maatwerkoplossingen te realiseren en prioriteiten te stellen voor verkeer- en vervoervraagstukken (in tijd en uitgavencategorieën). De BDU bedraagt in totaal circa € 1,8 mld per jaar.

Decentralisatie Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en Natuur

Het Rijk en Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben in 2012 afspraken gemaakt over de herijking van de EHS, de decentralisatie van natuur en de resterende middelen van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Dit wordt nader geduid als het bestuursakkoord natuur. De verantwoordelijkheid van de provincies voor het beheer van de herijkte EHS wordt per 2014 versterkt; dan zal het Rijk jaarlijks € 105 mln toevoegen aan de algemene uitkering van het Provinciefonds. De resterende ILG-middelen en de (voormalig) FES projecten zijn in 2013 volledig gedecentraliseerd.

Meer informatie

MIRT Projectenboek 2014

Hoofdmenu

Servicemenu