1. Home
  2.   MIRT 2014
  3.   9 Financiële uitwerking
  4. Overige Financiële Onderwerpen

Overige Financiële Onderwerpen

Wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) verankert de Europese begrotingsnorm van 3% in de Nederlandse wetgeving. Hiermee beoogt het kabinet een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de rijksoverheid en de decentrale overheden met betrekking tot de beheersing van het EMU-saldo. Het doel van de wet HOF is om in een procedure te voorzien welke zorg draagt voor een gelijkwaardige inspanning van decentrale overheden bij het terugdringen van het EMU-tekort. De Wet HOF voorziet in een plafond voor het tekort van decentrale overheden (in 2014 is dit plafond 0,5% BBP). Bij meerjarige overschrijding van dit plafond zal middels een bestuurlijk overleg met Financiën en BZK bezien worden of verbetermaatregelen mogelijk zijn ter beheersing van het EMU-saldo.

Via de motie Van Hijum (TK 33416, nr 26) is de regering verzocht om te voorkomen dat de Wet HOF leidt tot uitstel of afstel van investeringen en daarmee tot het verlies van werkgelegenheid. Na algemene stemming is deze motie aangenomen.

BTW-compensatiefonds

In het Regeerakkoord van Rutte II is vastgelegd dat het BTW-compensatiefonds per 1 januari 2015 zal worden opgeheven. Initieel werd het BTW-compensatiefonds opgezet om ervoor te zorgen dat de component BTW de keuze om een project uit te besteden niet beïnvloedt. Begin 2013 besloot het kabinet toch af te zien van het schrappen van het BTW-compensatiefonds. Het handhaven tot 1 januari 2015 van het BTW-compensatiefonds is een van de afspraken die het kabinet met de koepelorganisaties van de gemeenten, de provincies en de waterschappen heeft gemaakt over de financiën van de decentrale overheden. Deze afspraken zijn samengevoegd in een zogeheten pakketafspraak over de Wet Houdbare Overheidsfinanciën, schatkistbankieren en het BTW-compensatiefonds.

MIRT Projectenboek 2014

Hoofdmenu

Servicemenu