1. Home
  2.   MIRT 2014
  3.   2 Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
  4. Visie

Visie

Visie

Het MIRT-gebied Noord-Holland, Utrecht en Flevoland beslaat de drie betrokken provincies, inclusief het IJsselmeergebied. Centrale ambitie voor het gebied is het versterken van de internationale concurrentiepositie. Daarvoor liggen met name kansen in het samenhangende stedelijk netwerk van de kust bij IJmuiden tot aan de steden Utrecht, Amersfoort en Lelystad (samen de Noord-vleugel). De Noordvleugel beschikt over een sterk cluster Life Sciences en vormt de drijvende kracht van de dienstverlening in High Tech Systemen. Ook vormt het gebied het hart van de financiële dienstverlening en van de Nederlandse export van zakelijke dienstverlening, waarin de topsector Creatieve Industrie ruim is vertegenwoordigd. Met de mainport Schiphol en de Amsterdamse haven heeft de Noordvleugel een goede internatio-nale bereikbaarheid voor personen- en goederenvervoer. Om blijvend internationaal concurrerend te kunnen zijn, moet de Noordvleugel aantrekkelijk blijven voor innovatieve en creatieve bedrijven en hun kenniswerkers. Dit vraagt deels samenhangende acties op het gebied van economie, verstedelijking, landschap, natuur, water, transport en energie. Duurzaamheid is daarbij een overkoepelend thema, omdat in alle gevallen geldt dat een duurzame ontwikkeling voorop staat.

Noord-Holland, Utrecht en Flevoland trekken steeds meer samen op. Deze meer  intensieve samenwerking maakt het vooral op het niveau van de Noordvleugel mogelijk de slagkracht van de bestaande economische relaties te vergroten, massa te maken en agglomeratievoordelen te behalen. Daarbij geldt dat de overige Visie Hoofdopgaven Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang Overige gebiedsopgaven MIRT Onderzoeken Kaarten Project- en programmabladen regio’s van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht niet alleen profiteren van een versterkt economisch potentieel van de Noordvleugel, maar hier ook aan bijdragen. De meer intensieve samenwerking, ook met het Rijk, heeft geleid tot het samen werken aan één gezamenlijke gebiedsagenda.

Het opstellen van één gebiedsagenda, het waar mogelijk betrekken van bedrijfsleven en bespreken van de centrale thema’s bij het bestuurlijke overleg MIRT, past bij de vernieuwing van het MIRT.

MIRT Projectenboek 2014

Hoofdmenu

Servicemenu