1. Home
  2.   MIRT 2014
  3.   8 Noord-Nederland
  4. Hoofdopgaven

Hoofdopgaven

Versterken van de ruimtelijk-economische structuur

De ruimtelijk economische strategie is gericht op het versterken van de kenniseconomie, de stedelijke netwerken en het landelijke gebied. Deze strategie wordt ondersteund door de uitvoering van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP). In de actualisatie van de gebiedsagenda wordt de ruimtelijk-economische strategie verder uitgewerkt, in samenhang met de nieuwe ruimtelijke opgaven die voortkomen uit klimaatverandering, energietransitie en demo-grafische ontwikkeling.

Klimaatverandering

Noord-Nederland zal tijdig moeten inspelen op de effecten van klimaatverandering op de structuur en het gebruik van de ruimte. Het gaat hierbij met name om de ontwikkeling van een robuust kustlandschap en zoetwatersysteem ter vergroting van de water-veiligheid en waterzelfvoorziening en het voorkomen van verdroging.

Energietransitie

Noord-Nederland speelt een belangrijke rol in de transitie naar een nieuwe economie die minder afhankelijk is van fossiele energie. De regio heeft veel te bieden als het gaat om het opwekken van hernieuwbare vormen van energie: windenergie op land en op zee, waterenergie (zoet/zout, getijdenwerking) en bio-energie.

Demografische ontwikkeling

Delen van Noord-Nederland hebben te maken met een afname van de bevolking, ontgroening en vergrijzing. In de Eemsdelta en Oost-Groningen loopt zelfs het aantal huishoudens terug. De gemeenten zijn hard aan de slag (geweest) met sanering en herstructurering van de woningvoorraad. Daarnaast zijn herstruc-tureringen nodig op het gebied van voorzieningen, bereikbaarheid en arbeidsmarkt. In de toekomst zullen ook andere delen van Noord-Nederland hiermee te maken krijgen. Verder anticiperen op deze ontwikkeling is noodzakelijk.

MIRT Projectenboek 2014

Hoofdmenu

Servicemenu