1. Home
  2.   MIRT 2014
  3.   Over het MIRT
  4. Leeswijzer

Leeswijzer

Het MIRT Projectenboek 2014 heeft dezelfde opzet als het projectenboek van vorig jaar. Dit inleidende hoofdstuk sluit af met een overzicht van de gerealiseerde projecten in 2013.

Het eerste hoofdstuk, Nationaal, begint met een beschrijving van de actuele beleidscontext. Mede daarom is een overzicht toegevoegd van projecten die sinds het verschijnen van het MIRT Projectenboek 2013 zijn gedecentraliseerd en waar het Rijk geen rol meer bij heeft. Het hoofdstuk eindigt met een overzicht van alle nationale programma’s en gebiedsoverstijgende projecten en de lopende nationale MIRT Onderzoeken.

Hoofdstuk 2 t/m 8 zijn de gebiedshoofdstukken waar achtereenvolgens Noord-Holland, Utrecht en Flevoland (nu één gebied, vorig jaar nog twee gebieden), Zuidvleugel, Zuidwestelijke Delta, Brabant, Limburg, Oost- en Noord-Nederland aan bod komen. Ieder hoofdstuk start met een gezamenlijke visie van het Rijk en de regionale partners op het gebied. Zoals eerder gemeld vormen de gebiedsagenda’s en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) hiervoor de basis.

Aansluitend worden de hoofdopgaven, gebieden met een concentratie van nationale belangen uit de SVIR en overige gebieds-opgaven benoemd. Het Rijk zal in de gebieden met een concentratie van nationale belangen, in samenwerking met de regionale partners en marktpartijen, een actieve rol spelen. Bij de overige gebiedsopgaven levert ieder een bijdrage aan de gewenste ontwikkeling, maar het voortouw ligt bij de regionale partners als gebiedsregisseur. De gebiedshoofdstukken worden afgesloten met een beschrijving van de MIRT Onderzoeken. Om de opgaven en de (mogelijke) oplossingen van het gebied inzichtelijk te maken zijn een kaart van alle opgaven en een kaart van alle projecten toegevoegd.

Ieder gebiedshoofdstuk eindigt met de project- en programmabladen. Deze zijn in de numerieke volgorde van de Rijksbegroting opgenomen; eerst Infrastructuur en Milieu (hoofdstukken XII, A en J) en daarna Economische Zaken (hoofdstuk XIII). De projecten die gefinancierd zijn uit het Infrastructuurfonds (IF, hoofdstuk A) en het Deltafonds (DF, hoofdstuk J) zijn verder geordend per modaliteit. Eerst volgen de projecten m.b.t. water: waterveiligheid, zoetwatervoorziening (DF, artikel 1,2) en waterkwaliteit (HXII, art. 12), daarna hoofdwegen, spoorwegen, regionale/lokale infrastructuur en hoofdvaarwegen (IF, art. 12 t/m 15). Per project of programma wordt in aanvulling op de departementale begrotingen meer specifieke beleids- en projectinformatie gegeven.

Het boek eindigt met een hoofdstuk Financiële uitwerking en bijlagen. In de bijlagen staan achtereenvolgens een uitgebreide toelichting op het MIRT, een beschrijving van de opbouw en indeling van de project- en programmabladen, de financiële tabellen van het Infrastructuur- en Deltafonds, de Voortgangsrapportage Spoedaanpak en Tracéwetprojecten en algemene informatie over de File Top 50.

Ter info: projecten die in meerdere gebieden spelen zijn in de inhoudsopgave niet alleen vermeld bij het gebied waar het zwaartepunt van verantwoordelijkheid en uitvoering ligt, maar ook bij het aangrenzende gebied. In dat geval staat de projectnaam cursief gedrukt.

Bij brief van 13 februari 2013 (TK 33400-A, nr 49) is aangegeven dat bij de getemporiseerde projecten van Wegen/Vaarwegen een bandbreedte wordt gehanteerd voor openstelling/oplevering. Het MIRT Projectenboek neemt voor deze projecten ook een bandbreedte op.

MIRT Projectenboek 2014

Hoofdmenu

Servicemenu