1. Home
  2.   MIRT 2014
  3.   3 Zuidvleugel
  4. Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

In de gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland zijn diverse integrale gebiedsopgaven benoemd: Metropoolvorming in de Zuidvleugel, Groene Hart en Zuidwestelijke Delta. In het kader van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zijn opgaven van nationaal belang scherper benoemd en zijn keuzes gemaakt. De nationale belangen slaan met name neer in de volgende gebieden: Mainport Rotterdam, Rotterdam Central District en Zuid/ Stadshavens, Den Haag Internationale stad, Greenports en Rijn-Maasdelta.

Mainport Rotterdam, Rotterdam Central District en Zuid/ Stadshavens

De mainport Rotterdam is van oudsher de stuwende kracht achter de economie in de Rotterdamse regio en de ontwikkeling van de stad Rotterdam. Met de Tweede Maasvlakte en ontwikkelingen in de Drechtsteden wordt die positie verder versterkt en strekt het haven- en industrieel complex zich uit tot West-Brabant. Opgave is het vernieuwen, versterken en efficiënter benutten van de mainport Rotterdam, mede in relatie tot de Logistieke Delta, door het verbeteren van de bereikbaarheid en het ontwikkelen van een efficiënt multimodaal logistiek netwerk (Kernnetwerk Logistiek) in samenhang met de andere Nederlandse zeehavens, de haven van Antwerpen en achterlandknopen, in lijn met de afspraken die hierover in het kader van de havenalliantie en de MIRT Verkenning Antwerpen-Rotterdam zijn gemaakt. Concreet liggen er kansen in de logistiek, maritieme zakelijke dienstverlening, duurzame energie en deltatechnologie. Daarnaast is het van belang dat de verbinding tussen de mainport en de stedelijke economie wordt versterkt. Dit biedt kansen voor het aantrekken van hoofdkantoren in Rotterdam Central District en voor kennisintensieve stedelijke bedrijvigheid. De herstructurering van stadshavens moet ook in dat licht worden gezien. Om het arbeidspotentieel van de regio beter te benutten moeten sociaaleconomische opgaven worden opgepakt, met name via het nationaal programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid. Een goede bereikbaarheid is hierbij een randvoorwaarde.

Den Haag Internationale stad

Den Haag ontwikkelt zich internationaal steeds verder als stad van Recht, Vrede en Veiligheid. Het aantal internationale organisaties, (kennis)instellingen en de betekenis ervan voor de economie neemt sterk toe. Den Haag is daarnaast een belangrijke internationale vestigingsplaats voor de zakelijke hoofdkantorenmarkt. De opgave hier is de ontwikkeling van Den Haag tot internationale stad verder te stimuleren en te faciliteren door de versterking van het stedelijke vestigingsklimaat. Enerzijds door een verbetering van de interne en externe bereikbaarheid en anderzijds door versterking van de verschillende economische kerngebieden in de Centrale Zone van Den Haag (Scheveningen-World Forumgebied/ Internationale Zone-Centrum-Binckhorst). Een belangrijk deel van de binnenstedelijke bouwopgave vindt in deze Centrale Zone plaats.

Greenports

In Zuid-Holland zijn drie van de Nederlandse greenports gelegen: Westland-Oostland, Duin- en Bollenstreek en Boskoop. Daarnaast ligt de greenport Aalsmeer op de grens van Noord- en Zuid-Holland. De greenports worden gekenmerkt door kennisintensieve agro- en agrogerelateerde bedrijvigheid (toelevering, logistiek, handel, export en dienstverlening). Het zijn samenhangende en geïntegreerde clusters, sterk verbonden met de beide mainports en met de stedelijke centra. De opgave is vierledig: het beschikbaar hebben en houden van voldoende ruimte voor de teelt, verduurzaming van de teelt (alternatieven voor fossiele brandstoffen en duurzaam watersysteem), zorgen voor een goede bereikbaarheid en aantakking op het synchromodale kernnet logistiek. Hiervoor moeten onder meer bestaande gebieden worden geherstructureerd. In 2013 heeft EZ de Greenports gedecentraliseerd (TK 32500-A, nr 83).

Rijn-Maasdelta

In het deltagebied is het van belang de waterveiligheid en -kwaliteit en de zoetwatervoorziening goed te borgen. Hier wordt aandacht aan besteed in diverse, waaronder het Tweede Hoogwater-beschermingsprogramma en door de uitvoering van maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water. In het kader van het Deltaprogramma worden beslissingen voorbereid met het oog op een samenhangende aanpak van de wateropgave voor de korte en lange termijn. Daarbij is ook aandacht voor een maatregelenpakket gericht op droogte en tegengaan van verzilting. Voor het zuidwestelijke deel van de delta wordt de aanpak gericht op versterking tot een klimaatbestendige, veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale regio.

MIRT Projectenboek 2014

Hoofdmenu

Servicemenu