1. Home
  2.   MIRT 2014
  3.   3 Zuidvleugel
  4. Hoofdopgaven

Hoofdopgaven

Naast de centrale opgave in de Zuidvleugel om de economie te versterken, zijn de volgende thematische opgaven van belang.

Stedelijk intensiveren

Om aan de grote woningbouwopgave in de Zuidvleugel te voldoen ligt de nadruk op bouwen binnen het bestaand stedelijk gebied. Tot 2040 moeten er in dit gebied nog circa 270.000 woningen worden bijgebouwd en circa 220.000 woningen worden vervangen. De extra woningvraag concentreert zich voor de helft in het gebied rond Den Haag. Daarnaast slaat een aanzienlijk deel van de uitbreidingsvraag (respectievelijk 25% en 10%) neer in de regio Rotterdam en het gebied rond Leiden. Omdat in de regio Rotterdam vooral sprake is van een kwalitatieve mismatch in gevraagde en beschikbare woningen en woonmilieus, moeten hier tot 2040 ruim 100.000 woningen worden vervangen.

Landschap dichter bij huis brengen en behoud grootschalige landschappen

Gevarieerde landschappen, recreatie en groen in de nabijheid van de woning zijn van belang voor het internationaal woon- en werkklimaat van de Zuidvleugel. Door de keuze voor verdichting van het stedelijk gebied is het van belang dat de landschappen rondom de steden voor de inwoners aantrekkelijker en beter bereikbaar worden. Van belang is tevens het behoud van groot-schalige, kwalitatief hoogwaardige landschapseenheden als de Hoeksche en andere Waarden en de Biesbosch.

Bereikbaarheid verbeteren

Om de Zuidvleugel internationaal beter te laten concurreren moet de bereikbaarheid worden verbeterd. Naast reeds in gang gezette investeringen tot 2020 geven Rijk en regio tot en met 2028 prioriteit aan de realisatie van vijf projecten: Rijnlandroute, A13/A16, de Blankenburgverbinding, A4 passage Den Haag + poorten en inprikkers en tenslotte de A20 Nieuwerkerk-knooppunt Gouwe. Daarnaast wordt in de railinfrastructuur geïnvesteerd door het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.

Water- en energieopgaven

Vanwege haar ligging in een delta van grote rivieren is de water-opgave in de Zuidvleugel een belangrijk onderwerp. Binnen het Deltaprogramma wordt deze opgave opgepakt met als doel het borgen van de waterveiligheid voor de lange termijn en het scheppen van de randvoorwaarden voor een duurzame zoetwater-voorziening. In het licht van de klimaatverandering is het van belang om de aanpak van de wateropgave slim te combineren met de ruimtelijke en economische ambities in de regio Rijnmond, Drechtsteden, inclusief de Krimpener- en Alblasserwaard. Het voor de toekomst waarborgen van een robuuste energievoorziening is van groot belang. De opgave is in de Zuidvleugel extra groot, omdat de mainport Rotterdam knooppunt is voor fossiele brandstoffen. De haven heeft een groot petrochemisch complex en telt verschillende energiecentrales. In de benadering van deze opgave wordt vooral ingezet op duurzame energie door innovatieve energieopwekking (biomassa, windenergie, aard en restwarmte).

MIRT Projectenboek 2014

Hoofdmenu

Servicemenu